Letöltés PDF formátumban

Kiadva 2022.11.14

Érvényes 2022.11.14-től visszavonásig vagy újabb ÁSzF. közzétételéig.

I. Bevezető rendelkezések:

1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban; ÁSZF) alatt a Hungaro Invest Group Kft. által gyártott, szállított és teljesített termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó, a jelen szerződésben meghatározott általános szerződési feltételeket kell érteni. 

2. A Hungaro Invest Group Kft. fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ben meghatározott feltételektől eltérő tartalmú, az általa meghatározott bármely megrendelő vagy teljesítés vonatkozásában Megrendelőjével, Üzleti partnerével egyedi megállapodást kössön. Egyedi megállapodás, szerződés esetén, az ÁSZF rendelkezései csak annyiban alkalmazhatóak, amennyiben az egyedi megállapodás attól eltérően nem rendelkezik. 

3. A Szerződés teljesítése során a Felek kifejezetten kizárják a Megrendelő általános szerződési feltételeinek, vagy annak egyes pontjainak alkalmazását.

Az ÁSZF részét képezi a Szerződésnek, azzal együtt kezelendő. Abban az esetben, ha a Szerződés szövege és a jelen ÁSZF-ben foglaltak egymásnak ellentmondanak, a Szerződésben foglaltak az irányadóak.

II. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

1. A Hungaro Invest Group Kft. vállalásai, szállításai, gyártásai, vállalkozásai és teljesítései kizárólag jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek alapján, – a szerződéskötéskor hatályos legújabb szövegezés szerinti tartalommal – történnek. Az ettől való eltéréseket a Hungaro Invest Group Kft. kizárólag akkor fogadja el kötelezőnek, amennyiben azt írásban és kifejezetten, szerződésszerűen előre elismeri. A megrendelő esetleges általános szerződési feltételei a Hungaro Invest Group Kft.-re nézve csak kifejezett és írásbeli elismerése esetén bírnak kötelező erővel.

2. Jelen feltételek érvényesek a jövőbeli ügyletekre közvetlen hivatkozás nélkül is, amennyiben ezen ÁSZF-et a megrendelő kézhez vette, vagy egyéb igazolt módon megismerte és elfogadta. A megrendelés visszaigazolásakor, de legkésőbb a jogviszony létrejöttekor, jelen ÁSZF-et megrendelő részére át kell adni, vagy igazolható módon figyelmét fel kell hívni ennek létére, a jogviszonyhoz való tartalmi kapcsolódására, illetve arra, hogy az ÁSZF-hez hol és milyen formában férhet hozzá. AZ ilyen módon történő közléssel az egész jogviszonyra kiterjedően jelen ÁSZF a szerződés és feltételrendszer részévé válik. 

3. A Hungaro Invest Group Kft. minden ajánlata ajánlati kötöttségtől mentes, amíg azokat kifejezetten magára nézve kötelezőnek nem nyilvánítja a megrendelés visszaigazolásával, elfogadásával.

4. A megrendelések csak megrendelés-visszaigazolással válik a Hungaro Invest Group Kft-re nézve kötelező erejűvé, és olyan mértékben és tartalommal, ami jelen okirat rendelkezéseivel és a megrendelés visszaigazolás szerződési feltételekre vonatkozó tartalmi elemei vonatkozásában megegyező, és konkrétan félreérthetetlenül megállapítható. Ha ilyen írásbeli visszaigazolást nem, avagy csak a számlával együtt állít ki a Hungaro Invest Group Kft, akkor a szerződés a szállítás megtörténtével, és a megrendelés-visszaigazolás tartalmi elemeivel jön létre.

5. A Hungaro Invest Group Kft. munkatársai, teljesítési segédei vagy más megbízottai szóbeli nyilatkozatai csak a képviseletre jogosult írásbeli megerősítését követően válnak a szerződés részévé.

6. Amennyiben egyes rendelkezések érvénytelenek lennének vagy érvénytelenné válnának, úgy az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, az általános értelmezési szabályok és a felek együttműködési kötelezettsége alkalmazásával felek a jogviszonyok teljesítése érdekében kötelesek elkövetni mindent annak érdekében, hogy az érvénytelen részek nélkül is a szerződések rendeltetésszerűen teljesüljenek.

7. Jelen feltételek azon rendelkezései, amelyek a jogszabály értelmében fogyasztónak minősülő természetes személyekkel szemben érvénytelennek minősülnének, velük szemben nem nyernek alkalmazást. E rendelkezések helyett a diszpozitív (eltérést engedő) szerződési szabályok alkalmazandóak azzal, hogy alternatív rendelkezések esetén a választás jogát fenntartjuk.

III. Ajánlat, megrendelés, eseti szerződések.

1. A Hungaro Invest Group Kft. által kibocsátott vagy közzétett minden árlista (elektronikus, nyomtatott, szóban közölt) tájékoztató jellegű. Az ilyen tartalmú megállapodásokat a megrendelés visszaigazolása illetve a konkrét szerződések vagy a megrendelés teljesítése hozza létre. A Hungaro Invest Group Kft. a jelentősebb beszerzési árváltozások, árfolyamváltozások vagy inflációs tényezők hatására jogosult az árainak egyoldalú megváltoztatására. 

2. Egyedi termékek beszerzésére, gyártására vagy vállalkozási szerződés teljesítésére vonatkozó egyedi ajánlat – eltérő rendelkezés kikötésének hiányában – az ajánlat keltezésétől számított 15 napig érvényes. Az ajánlat megrendelő részéről történő elfogadása előtt a Hungaro Invest Group Kft. jogosult ajánlatát visszavonni vagy módosítani. 

3. A megrendelések és visszaigazolások kizárólag írásban (e-mail, levél, fax) formában érvényesek. A megrendelésben szerepelnie kell minden olyan specifikációnak, adatnak, határidőnek, feltételnek és egyéb ismérvnek, mely az elvárt teljesítéshez és az ajánlat megtételéhez vagy a megrendelés visszaigazolásához, azaz a konkrét jogügylet létrehozásához szükséges. 

4. Gyári telephelyen kívüli teljesítés, illetve szállítással történő teljesítés kizárólag akkor képezi a konkrét szerződés tárgyát, amennyiben az minden feltétel megjelölésével külön megrendelésre kerül, és azt a Hungaro Invest Group Kft. visszaigazolja és ennek díjában és feltételrendszerében felek kifejezetten írásban megállapodnak. 

5. A jelen ÁSZF. rendelkezési szerint létrejövő eseti szerződések tartalmának a megrendelésben, és az azonos tartalmú visszaigazolásában, a felek egybehangzó – és jelen ÁSZF rendelkezésire is kiterjedő – megállapodásban rögzítetteket tekintik. 

IV. Árak

1. Az árak a Hungaro Invest Group Kft. telephelyén, gyári átadással, az ajánlati megjelölés szerint, Forintban, vagy Euróban érvényesek, valamint nem tartalmazzák a mindenkori, a szállítás napján hatályban lévő, törvényes mértékben hozzászámítandó általános forgalmi adót (ÁFA). Felek külön kifejezett és írásbeli megállapodása alapján a teljesítés történhet a megrendelő által megjelölt átvételi, teljesítési helyen is. Ez esetben a gyári telephelytől eltérő teljesítéssel felmerülő költségek (szállítás, kiszállás stb.) külön megállapodás tárgyát képezik és azokat a Hungaro Invest Group Kft. felszámítani és megtéríttetni jogosult. 

2. Amennyiben mérvadó költségtényezők, pl. nyersanyagköltségek a megrendelés megadását vagy visszaigazolását követő 6 hét elteltével lényegesen emelkednek, a Hungaro Invest Group Kft. jogosult a megállapodás szerinti árak ezen költségekkel történő emelésére.

3. Ismételt megrendelésre a megelőző ármegállapodásoknak nincs kötelező ereje.

4. A speciális (a termékhez szokványosan kapcsolódó) csomagolás, szállítási mód, biztosítási feltétel vagy minden olyan körülmény, mely a teljesítésre kihat, megrendelő írásbeli jelzése alapján vagy a Hungaro Invest Group Kft. alapján a megrendelő költségére történik. 

5. Bizonylatolási igény esetén az egységárak, vagy a vállalási díj az áruhoz vagy szolgáltatáshoz tartozó kötelező, vagy kereskedelmi tanúsítvány költségeit tartalmazza. Minden egyéb tanúsítvány, hatósági bizonyítvány, vizsgálat, műbizonylat költségét a Hungaro Invest Group Kft. megrendelőre átruházza.

V. Fizetési feltételek

1. A fizetéseket – ellenkező megállapodás hiányában – Forintban, vagy Euróban, a számla keltét követő 8 napon belüli átutalással kell teljesíteni. Banki befizetés vagy átutalás esetén, a Hungaro Invest Group Kft. pénzintézeti számláján történő feltétel nélküli jóváírással minősül a tárgyi összeg megfizetettnek. Napokban meghatározott határidőnél naptári napot kell érteni. Amennyiben a lejárati nap munkaszüneti vagy ünnepnapra vagy banki szünnapra esik, úgy a határidő a következő munkanapon jár le. A hónapokban vagy években kifejezett határidőt pedig a megfelelő hónapnak a határidő kezdő napjával azonos napján kell lejártnak tekinteni. 

2. A megrendelő részéről a beszámítás vagy a visszatartás joga csak annyiban áll fenn, amennyiben követelései a Hungaro Invest Group Kft. részéről elismertek, vagy jogerősen megállapítást nyertek. E feltételek hiányában megrendelőnek lehetősége van jogai elkülönített érvényesítésére.

4. A fizetési határidő túllépése esetén a forintban nyilvántartott és a más pénznemből forintra átszámított összegek után az MNB által közzétett, mindenkori jegybanki alapkamat +7% megfelelő késedelmi kamat, az EURO-ban felszámított összegek után az Európai Központi Bank mindenkori báziskamatlábát 8%-kal meghaladó mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra. A késedelmi kamatot meghaladó káraink érvényesítésének jogát – ideértve az adott helyzetben velünk szemben felszámított rendkívüli kamatokat és költségeket –, továbbá a Ptk. kamatra, költségre, korábban lejárt tartozásra vonatkozó elszámolási jogszabályi rendelkezések alkalmazására való jogát a Hungaro Invest Group Kft. fenntartja. 

5. Megrendelő a pénzügyi szolgáltatások vonatkozásában maga helyett más kötelezettet a Hungaro Invest Group Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén állíthat, ugyanígy esetleges követelését kívülálló harmadik személyre, csak a Hungaro Invest Group Kft. engedélyével engedményezheti, faktorálhatja vagy ruházhatja át.

6. A fizetési feltételek súlyos megszegése, vagy olyan körülmények ismertté válása esetén, amelyek a megrendelő hitelképességét illetően megalapozott kételyt okoznak – ide számítandó különösen a csőd és felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelem, valamint a megrendelővel szerződő féllel szembeni bírósági végrehajtási eljárás –, a Hungaro Invest Group Kft. valamennyi lejárt és le nem járt követelése haladéktalan érvényesítéséhez vezetnek. Ez utóbbi, le nem járt követelések a Hungaro Invest Group Kft. által, a fenti esetekben egyoldalúan azonnal esedékessé tehetőek. Ezen felül ilyen esetben jogosult a hátralévő szállításokat visszatartani, előleg fizetésétől vagy megfelelő biztosítékok nyújtásától függővé tenni, illetve a megadott póthatáridő eredménytelen lejártával a szerződéstől elállni.

7. A Hungaro Invest Group Kft. jogosult teljesítését felfüggeszteni illetve visszatartani, amíg lejárt és meg nem fizetett rész vagy végszámla tartozása áll fenn felé a megrendelőnek. 

8. A vételár vagy szolgáltatási illetve vállalkozási díj hiánytalan megfizetésének elmaradása esetén a Hungaro Invest Group Kft. jogosult az áru visszaszolgáltatását követelni és érvényesíteni, illetve a teljesítés tárgyát visszavenni, birtokba venni vagy kiszolgáltatását megtagadni. Ez esetben jogosult a felelős őrzéssel vagy egyébként felmerülő díjak és költségek megrendelővel szembeni érvényesítésére.

9. A Hungaro Invest Group Kft. a megrendelővel szemben bármely jogviszony vonatkozásában kompenzálásra jogosult. 

10. A teljes és hiánytalan vételár vagy vállalkozói díj vagy szolgáltatási ellenérték megfizetéséig a szerződés tárgya a Hungaro Invest Group Kft. tulajdonát képezi. Az ellenszolgáltatás teljes kifizetéséig tehát tulajdonjog fenntartással él. 

VI. Szállítási határidő

1. A kötelezően megállapított szállítási határidők a Hungaro Invest Group Kft. általi betartásának feltétele – eltekintve a tényleges és időben történő saját elszállítástól –, hogy a szerződő felek a megrendelés teljesítésének valamennyi releváns üzleti és technikai kérdését tisztázzák. Különösen, hogy megrendelő időben eleget tegyen valamennyi őt terhelő (együttműködési, adatszolgáltatási, megvizsgálási stb.) kötelezettségének, mint pl. a szükséges hatósági igazolások és engedélyek beszerzése, tervjóváhagyások, a szerződés céljára alkalmas szerelési terület, illetőleg anyag, személyzet vagy egyéb segédeszköz rendelkezésre bocsátása. Megrendeli késedelembe esés esetén a Hungaro Invest Group Kft. teljesítése vonatkozásában a megrendelő megfelelő mértékű, de általában legalább 15 (tizenöt) napos póthatáridőt köteles tűzni. Az akadályoztatást a Hungaro Invest Group Kft. akadályközlő nyilatkozattal bejelenti, és a teljesítési határidő az akadály elhárulásának időtartamával automatikusan meghosszabbodik, azzal, hogy legkevesebb 15 nap a hosszabbodás mértéke.

2. A szerződésnek a megrendelés-visszaigazolás elküldését követő módosítása esetén, kizárólag az új megrendelés-visszaigazolásban, vagy szerződésmódosításban megjelölt szállítási határidő érvényes.

3. Készre jelentés, átadás-átvételre való felhívás, teljesítés átvételére szóló felhívás vagy áru-termék vonatkozásában a megküldésre kész állapotról szóló értesítéssel a szállítási határidő betartottnak tekintendő. Amennyiben a fentiek teljesülése a Hungaro Invest Group Kft-nek fel nem róható okból késedelmet szenved vagy lehetetlenné válik, teljesítése szabályszerűnek tekintendő. 

4. Amennyiben a megállapodás szerinti szállítási határidőt a Hungaro Invest Group Kft. – nem szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul – túllépi, és a megrendelőnek ebből kára származik, úgy ő további igényei kizárásával jogosult megfelelő póthatáridőt tűzni. Ennek lejártát követően a késedelem miatti károk átalányösszegben történő megtérítését követelheti havi 0,5% mértékben, de összesen legfeljebb a 3%-ig a szállítás azon részének értéke után számítva, amelyet a késedelem miatt kellő időben, ill. szerződésszerűen használni nem tudott.

5. A megrendelő elállása kizárt, amennyiben ő maga, az átvétellel késedelemben van. Egyéb esetekben a megrendelő a Hungaro Invest Group Kft-nek fel nem róható okból történt elállása esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A fizetendő kötbér mértéke a megrendelés visszaigazolását követő 5 napon belül közölt elállás esetén a megrendelés összértékének 15 %-a, a megrendelés visszaigazolását követő 15 napon belül közölt elállás esetén a megrendelés összértékének 50 %-a. Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, mely estben – ellenkező megállapodás hiányában – a fentieken túl köteles a vállalkozó valamennyi kárát, ideértve az elmaradt vagyoni előnyt is megtéríteni.

6. A szállítási határidő be nem tartása „vis major”, sztrájk vagy a Hungaro Invest Group Kft. érdekkörén kívül eső más körülmény miatt, megfelelő mértékű határidő hosszabbítással jár. Ettől függetlenül ilyen esetben a Hungaro Invest Group Kft. jogosult a szerződés még nem teljesített része tekintetében teljes vagy részbeni elállásra. Ezen rendelkezés alkalmazandó a Hungaro Invest Group Kft. teljesítési segédje, alvállalkozója, vagy beszállítója vonatkozásában is a fenti körülmény bekövetkezése esetén. Ez esetben az addig elkészült vagy teljesített szerződéses tartalom vonatkozásában felek elszámolni kötelesek, megrendelő az ellenértéket megfizetni tartozik. 

7. A megállapodás szerinti szállítási határidő ezen kívül meghosszabbodik a megrendelő Hungaro Invest Group Kft-vel szembeni kötelezettségei vonatkozásában bekövetkezett késedelmének az időtartamával.

8. A Hungaro Invest Group Kft. jogosult alvállalkozót vagy teljesítési segédet igénybe venni, kinek tevékenységéért úgy felel, mint saját maga végezte volna.

VII. Megküldés, fuvarozás, csomagolás

1. Az áru, vagy a szerződésszerű teljesítés átvételével a kárveszélyviselés megrendelőre átszáll. A Hungaro Invest Group Kft. telephelyén történő teljesítés esetén ott helyben, megrendelő által megjelölt helyszínen történő teljesítés esetén pedig ezen a helyen száll át a kárveszélyviselés. 

2. Abban az esetben, ha az áru a megrendelő kívánságára megküldésre, szállításra kerül, a kárveszély legkésőbb a Hungaro Invest Group Kft. üzemének vagy raktárának, illetőleg a megküldést-szállítást bonyolító teljesítési segéd ilyen létesítményeinek elhagyásával átszáll a megrendelőre, még akkor is, ha a megküldés nem a jelen feltételek szerinti teljesítési helyről történik.

3. Amennyiben az átadásra-szállításra készáru megküldése a Hungaro Invest Group Kft-nek fel nem róható okból késedelmet szenved, a kárveszély a megrendelőre a küldésre kész állapotról szóló írásbeli vagy távmásolati (telefax, e-mail) értesítésben megjelölt időpontban száll át.

4. Ha a megrendelő a szállítás tárgyát a készre jelentést, ill. a küldésre kész állapotról szóló értesítést követően, az átadás megjelölt időpontjában haladéktalanul nem veszi át, vagy a megrendelő kérésére a megküldést elhalasztják felek, úgy a Hungaro Invest Group Kft. jogosult a megrendelő költségére történő raktározásra.

5. A megrendelő átvételi késedelme esetén a jogosulti késedelemből eredő alapvető jogok mellett az – adott esetben részbeni – elállás jogát, illetve a kártérítés érvényesítésének jogát kifejezetten fenntartja a Hungaro Invest Group Kft..

6. A megrendelő írásbeli felhívására az árut, az ő költségére, az általa megjelölt kockázatok ellen a Hungaro Invest Kft. a megjelölt és megfelelő biztosítással látja el.

VIII. Tulajdonfenntartás

1. A szállított áruk az ár teljes megfizetéséig a Hungaro Invest Group Kft. tulajdonában maradnak! Folyószámla-elszámolás esetén a fenntartott tulajdonjog (tulajdonfenntartás alatti áru) a mindenkori folyószámla-egyenleg biztosítékaként szolgál.

2. A megrendelő köteles a tulajdonjog fenntartás alatti árut gondosan őrizni és biztonságát óvni, valamint a többi árutól elkülönítve és/vagy megkülönböztetve tárolni. A megrendelő vétkességtől függetlenül felel az áru elvesztéséért és annak esetleges megsemmisüléséért. A tulajdonjog fenntartás alatti áru feldolgozása vagy egyesítése esetén a Ptk. rendelkezéseinek értelmében, az azokban megjelölt választás jogát a Hungaro Invest Group kft. fenntartja. Kifejezett rendelkezése hiányában a feldolgozással létrejött dolgon tulajdonjogot, az egyesítéssel létrejött dolgon értékarányos közös tulajdoni hányadot szerez a Hungaro Invest Group Kft. Az új áru a jelen feltételek értelmében tulajdonfenntartás alatt áll, és ugyanezen szabályozás alá tartozik.

3. A megrendelő a tulajdonfenntartás alatti árunak az általa folytatott, szokásos üzleti forgalom keretén belül történő továbbértékesítésére a Hungaro Invest Group Kft. kifejezett és előzetes írásbeli hozzájárulása mellett jogosult. Ennek feltétele, hogy a megrendelő a továbbértékesítéssel érintett ügyfeleivel a Hungaro Invest Group Kft-t illető tulajdonjog fenntartásról változatlan feltételekkel megállapodik. A tulajdonjog fenntartás alatti áru feletti egyéb módon való rendelkezésre, különösen az áru zálogba adására, biztosítékként történő átruházására a megrendelő nem jogosult. Az ilyen jogügylet semmis, a Hungaro Invest Group Kft. jogosult az áru vagy a szerződés tárgyának birtokba vételére. 

4. Továbbértékesítés esetén a megrendelő a Hungaro Invest Group Kft. felé történő teljesítéséig, Hungaro Invest Group Kft-re köteles engedményezni, az ügyfeleivel szemben a továbbértékesítésből keletkező valamennyi igényét, valamint követelését az azokhoz kötődő összes mellékjogosultsággal együtt. A megrendelő köteles ügyfeleivel az engedményezést közölni, a Hungaro Invest Group Kft-t, mint engedményest megjelölni, de biztosítja a jogot a Hungaro Invest Group Kft. részére is az engedményezés közvetlen közlésére is. 

5. A Hungaro Invest Group Kft. felhívására a megrendelő köteles a megfelelő iratok átadásával haladéktalanul teljes körű tájékoztatást adni ügyfeleivel szembeni, Hungaro Invest Group Kft-re átszállt jogokról.

6. A Hungaro Invest Group Kft. jogosult a teljesítés ellenszolgáltatása vonatkozásában biztosítékot követelni megrendelőtől. A folyamatos teljesítés és pénzügyi rendezés esetén, amennyiben a Hungaro Invest Group Kft-t illető biztosítékok értéke a megrendelővel szemben összes követelés mértékét több mint 10 %-kal meghaladja, úgy, a megrendelő írásbeli felhívására köteles a Hungaro Invest Group Kft. az indokolt mértékben a biztosítékokat felszabadítani.

7. A tulajdonjog fenntartás alatti áru harmadik személy részéről történő esetleges zálogba vételét, végrehajtás alá vételét, zár alá vételét vagy elkobzását a Hungaro Invest Group Kft. felé a megrendelőnek haladéktalanul be kell jelentenie. A fenti cselekmények esetén, a helyszínen a foganatosító felé írásban nyilatkozni köteles a megrendelő arról, hogy az áru, termék vagy a szerződés tárgya nem az Ő tulajdona, vele szembeni eljárásnak tárgya nem lehet. Az ebből eredő beavatkozási költségek minden esetben a megrendelőt terhelik, amennyiben azt nem harmadik személyek viselik. A tulajdonjog fenntartás hatálya alatt az érintett áru vagy szerződés tárgyát címkézéssel vagy egyéb jól látható módom megrendelőnek meg kell jelölnie, melyen feltüntetésre kerül az áru idegen volta.

8. A Hungaro Invest Group Kft-nek jogában áll a tulajdonjog fenntartás alatti árukészletet leltározni vagy leltároztatni, és szerződésszegés, különösen fizetési késedelem esetén az árut a megrendelő birtokából visszavenni vagy visszavetetni, illetve e célból a megrendelő helyiségeibe belépni. Ha a visszavételi jogával él, jogosult az árut szabadkézből eladni vagy elárvereztetni. A Hungaro Invest Group Kft. fenntartja a jogot a további kártérítési igényekre, így különösen az elmaradt haszonra.

IX. Kellékszavatosság, az áruk megvizsgálása, átvétel, kifogások

1. Megrendelő köteles gondoskodni az áru átvételkori, azonnali mennyiségi és minőségi vizsgálatáról. Amennyiben mennyiségi, minőségi vagy csomagolási hiányosságot tapasztal, köteles jegyzőkönyvben rögzíteni. Mennyiségi reklamációját azonnal, minőségi reklamációját pedig az átvételtől számított 3 napon belül köteles jelezni. Ezen időpontok elmulasztásával vagy fenti szabályok megsértésével a megrendelő reklamációs, igényérvényesítési jogát elveszíti. A kifogásról szóló értesítést minden esetben írásban köteles megrendelő megtenni, ahhoz csatolnia kell a szállítást igazoló okiratokat, a jegyzőkönyvet és a kifogás tárgyát igazoló egyéb bizonyítékokat. 

Megrendelő nem jogosult szavatossági vagy bármely más okból fennálló követelését az áru-szolgáltatás ellenértékébe beszámítani, kifizetést visszatartani. 

2. Katalógusokban, prospektusokban, hirdetésekben, ábrázolásokon és árlistákban az áruk tulajdonságainak megadása, valamint a műszaki előírásokra való utalások csupán a leírást szolgálják, és a megrendelés-visszaigazolásban, ill. a szerződésben írt kifejezett hivatkozás nélkül nem alapoznak meg kellékszavatossági igényt.

3. A megrendelőnek a fennálló szerződési kötelezettségen kívül, így különösen tervezés, szerelés, kivitelezés körében nyújtott tanácsadás esetén a szállítás tárgyának a működőképességéért és alkalmasságáért csak előzetes kifejezett vállalás esetén felel a Hungaro Invest Group Kft. A megrendelő által biztosított tervek gyárthatóságáért a Hungaro Invest Group Kft. nem tartozik felelőséggel! Az esetleges tervhibából eredő és szükséges gyártási módosítás és többletmunka díját a megrendelőnek vállalnia kell. A Hungaro Invest Group Kft a (terv-előgyártmány) hiba feltárásakor a megrendelőt kötelezően tájékoztatja.

4. A szavatossági kifogásokat haladéktalanul írásban kell érvényesíteni. Rejtett hibáknál, amelyek felderítése a megrendelő megvizsgálási kötelezettségének előírásszerű gyakorlásával sem volt lehetséges, a hiba megállapítását követően haladéktalanul kell kifogást emelni.

5. Minden szavatossági igény elévül a kárveszély átszállását követő hat hónap alatt, amennyiben jogszabály ennél hosszabb határidőt kötelezően nem ír elő. A szállítás tárgyát képező árukra jótállást csak kifejezett írásbeli nyilatkozattal, vagy a jogszabály által kötelezően előírt körben és módon vállal a Hungaro Invest Group Kft.

6. Alapos szavatossági kifogás esetén pótteljesítésre (kijavításra, újbóli szállításra vagy cserére) a Hungaro Invest Group Kft. köteles. A megrendelő jogosult a vételárat csökkenteni vagy a szerződéstől elállni, ha a Hungaro Invest Group Kft. pótteljesítésre vonatkozó kötelezettségét megfelelő határidőn belül nem teljesíti, vagy az eredménytelen marad az érdekkörében felmerülő okból. 

7. A megrendelő vagy általa megbízott harmadik személy részéről történő szakszerűtlen kijavítások, valamint szakszerűtlen kezelés, üzemeltetés vagy alkalmatlan felállítási hely a szavatossági igények elvesztéséhez vezetnek. A természetes elhasználódásból, kopásból eredő hiányosságokból szavatossági igények nem keletkeznek.

8. Utólagos szállításoknál a színárnyalatok korábbi szállításhoz képesti eltérése miatt a szavatossági igények kizártak.

9. Megtérítési igények, illetőleg a megrendelővel szemben harmadik személy által támasztott szavatossági igény továbbhárításának lehetősége csak a fogyasztó általi jogszerű igénybevétel esetén a törvényes keretek között állnak fenn; nem állnak fenn ellenben megrendelő által üzletpolitikai okokból vállalt kötelezettségek tekintetében, és feltételezik a megtérítési igényt támasztók saját kötelezettségeinek, így különösen a szavatossági kifogások közlésével összefüggő kötelezettségeknek a betartását.

10. Megrendelő tudomásul veszi, hogy olyan áru vagy termék vonatkozásában, melyre gyártói vagy importőri garancia vonatkozik, és a Hungaro Invest Group Kft. ezen terméket nem ilyen minőségben szállította vagy értékesítette megrendelő felé, illetve a garanciális kötelezettség a gyártót vagy importőrt terheli, úgy ezen helytállásra nem a Hungaro Invest Group Kft. hanem a gyártó vagy az importőr köteles. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a garanciális igényét, hiba jegyzőkönyvvel, hiba bejelentéssel és a hibás termékkel együtt a Hungaro Invest Group Kft-nek bejelenti, és átadja, aki a garanciális kötelezettség vonatkozásában állásfoglalásra, vizsgálatra a garanciára kötelezettnek megküldi. Ezen gazdasági szereplő nyilatkozik a garancia vonatkozásában, és szükség esetén a garanciális helytállást is a garanciára kötelezett és nem a Hungaro Invest Group Kft. köteles teljesíteni. A garanciális igényérvényesítésre tekintettel megrendelő sem kompenzálásra, sem pénzügyi visszatartásra a Hungaro Invest Group Kft-vel szemben nem jogosult. 

X. Szellemi alkotások védelme, felhasználási előírások

1. Mindkét fél köteles tiszteletben tartani a másik fél által esetlegesen rendelkezésre bocsátott terek, műszaki leírások és egyéb szellemi alkotások vonatkozásában az iparjog védelmi, szabadalmi és szellemi alkotásokhoz való jog kapcsán felvetődő valamennyi jogszabályi rendelkezést.

2. A megrendelő viseli a teljes felelősséget akár a Hungaro Invest Group Kft. által szolgáltatott, akár a megrendelő által átadott tervek és szellemi alkotások vonatkozásában a szerzői jogok, szabadalmi jogok, szellemi alkotásokhoz kapcsolódó jogok, felhasználási engedéllyel kapcsolatos jogok, szerzői-alkotói minőség feltüntetése stb. vonatkozásában, különösen ezek megsértésével kapcsolatban. Ilyen esetben megrendelő köteles mentesíteni a Hungaro Invest Group Kft-t peres és egyéb eljárásokkal és annak költségeivel szemben is. 

3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szállított áruk termékek és szerződés tárgyai felhasználása során, az irányadó szabványok, általános és helyi előírások eltartásáért – különösen egészségügyi, munkavédelmi., személyek testi épségének és egészségének védelme kapcsán minden felelősség kizárólag Őt terheli.  

4. Megrendelő köteles az átadott termékleírásokat használati és egyéb utasításokat betartani megfelelően alkalmazni. Ennek elmulasztásából adódó károkért a Hungaro Invest Group Kft. minden felelősségét kizárja. 

XI. Szerződés megszűnése

1. A szerződés megszűnik, írásban, közös megegyezéssel vagy rendeltetésszerű teljesítéssel. 

2. A Hungaro Invest Group Kft. jogosult a megrendelővel létrejött eseti szerződést azonnali hatállyal felmondani,

– amennyiben a megrendelő ellen felszámolási, csőd vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy ilyen eljárás meg indítását a megrendelő maga kezdeményezi.

– amennyiben megrendelő önhibájából nem tesz eleget a jogszabályokban előírt regisztrációs, bejelentési, adóbevallási vagy egyéb közteherviselési vagy más kötelezettségének.

– amennyiben megrendelő vagyoni helyzetéből vagy fizetési fegyelméből, illetve üzleti magatartásából eredően kötelezettségeinek teljesítése számlák kiegyenlítése bizonytalannak tekinthető, és felszólítás ellenére megfelelő biztosítékot nem szolgáltat.

– teljesítési igazolást indokolatlanul megtagad, számlát nem fogad be, rész vagy végszámlát nem egyenlíti ki. 

– egyébként a szerződést súlyosan megszegi.

– olyan piaci magatartást tanúsít, mely a Hungaro Invest Group Kft-re nézve hátrányos megítélést eredményezhet (pl: jó hírnév megsértése)

– együttműködési kötelezettségének megrendelő nem tesz eleget.

XII. Egyéb rendelkezések

1. Felek folyamatos kapcsolattartásra és együttműködésre kötelesek.

2. Hosszú távú gazdasági együttműködésre törekszenek, karbantartási szerződést, bővítésre vagy továbbfejlesztésre irányuló jogviszonyt elsődlegesen egymással kötnek. 

3. Felek kölcsönös üzleti titoktartásra kötelesek. 

4. A teljesítés helye a szállításokra és átvételre vonatkozóan, kifejezett eltérő rendelkezés hiányában telephelyünk:

Hungaro Invest Group Kft.

Telephely: 3600 Ózd, Vasköz 6.

E-mail: office@higroup.hu
Web: www.hungaroinvest.eu

A banki fizetés helye: a számlánkban feltüntetett kereskedelmi bank.

5. Jelen szerződésre a magyar jog érvényes. Az Egyesült Nemzetek áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, 1980. április hó 11-i egyezményének (ENSZ vételi jog) alkalmazása kizárt.

6. Az esetleges jogviták eldöntésére kizárólagosan illetékes a Hungaro Invest Group Kft. székhelye szerinti, illetve hatáskörtől függően a Fővárosi Törvényszék.

7. A Hungaro Invest Group Kft. jelen ÁSZF módosításának jogát fenntartja.

Kelt: Budapest, 2022. 11. 14.

Hungaro Invest Group Kft